• Żeglarska 3, 10-160 Olsztyn
  • +48 695 992 222

Wypełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) – mającego zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. chcielibyśmy poinformować o sposobie, zakresie, celach przetwarzania danych osobowych oraz uprawnieniach z tego wynikających.

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Przystań Restauracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Żeglarska 3, 10-160 OLSZTYN (KRS: 0000670802).
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi prawnicze, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
  3. Pani/Pana dane osobowe wynikające z dokonania rezerwacji będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy licząc od daty na którą dokonano rezerwacji.
  4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
  5. Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania), uzupełnienia swoich danych; prawo do usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia zgody w każdym czasie.

W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie, pod dane teleadresowe wskazane w pkt 1 informacji Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).